pdf version

Støj og larm

Der må ikke udføres larmende aktiviteter i lejlighederne eller på fællesarealerne i tidsrummet kl. 21:00 til 7:00. 

Der henstilles endvidere til at fester, hvor støjniveauet forventes at være højt, kun afholdes fredage og lørdage, samt at naboer informeres og opslag op om afholdelsen sættes op på døre i trappegangene. Under alle omstændigheder skal støjniveauet sænkes til et niveau acceptabelt for naboer senest kl. 01:00. 

Afholdelse af større arrangementer på fællesarealerne forudsætter bestyrelsens godkendelse. Kontakt bestyrelsen for nærmere information ved planlægning af større arrangementer.

Rygning

Rygning indendørs i ejerforeningens fællesområder (herunder trappeopgange, kældergang, kælderrum, affaldsrum, cykelrum og vaskerum osv.) er absolut forbudt. Derudover opfordres beboere til at vise hensyn til naboer ved rygning på eller under altanerne.

Grill

Af hensyn til brandfare og bygningsforsikring er grill med åben ild (herunder gasgrill) på eller under altaner og på svalegange strengt forbudt. Alle grillaktiviteter henvises til ejendommens to udvendige terrasser på græsplænerne hhv. foran og bag ejendommen, også så røg og os ikke generer andre beboere.

Kæledyr

Leg, træning og andre aktiviteter med kæledyr henvises til græsplænen foran ejendommen(sydsiden). Derudover skal alle efterladenskaber på alle fællesarealerne øjeblikkeligt samles op og bortskaffes. Legetøj og andre remedier til kæledyr skal også fjernes fra fællesarealerne igen straks efter endt brug. Der henvises i øvrigt til punktet ’Støj og larm’ i forhold til omgang med kæledyr på fællesarealerne. 

Vaskerummet

Maskiner, som ikke er færdige med at vaske kl. 21.00 på hverdage og kl. 18.00 lørdage, søndage og helligdage, afbrydes automatisk. Derfor skal vaskemaskinerne startes mindst én time før disse tidspunkter.  

Der er installeret blødgøringsanlæg i vaskeriet, hvorfor der kun skal benyttes en sæbemængde svarende til meget blødt vand.

Den ældste vaskemaskine (placeret til nærmest vinduet ved siden af centrifugen) er forbeholdt meget snavset tøj.

Vasketider: Mandag til fredag kl. 7.00 – 21.00
  Lørdag, søndag og helligdage kl. 9.00 – 18.00

Der henstilles til, at vasketiderne også overholdes af beboere, der selv har egen vaskemaskine af hensyn til støj fra fx centrifugering.

Tørrerummet

Tørrerummet er forbeholdt ejendommens beboere til tørring af tøj eller lignende. Kun nyvasket tøj må ophænges i tørrerummet dvs. ikke vådt snavsetøj. Vasketøj nedtages umiddelbart efter at være tørt, og man nedtager ikke andres vasketøj førend tørt.

De enkelte brugere bedes huske at holde orden og rent i tørrerummet, samt huske at låse døren til vaske- og tørrerum.

Poletsalg

Poletter til maskinerne kan købes via MobilePay eller postkassen opsat i vaskerummet. Prisen pr. polet er 9 kr. Benyt MobilePay til viceværten og angiv i beskedfeltet navn, lejlighedsnummer og antal ønskede poletter. Alternativt lægges en konvolut med samme oplysninger og aftalte penge i postkassen i vaskerummet. Poletterne leveres til ens postkasse inden for én uge.

Fællesrum

Ejendommen har følgende fællesrum: vaskerum, tørrerum, hobby-/maskinopbevaringsrum og to cykelrum. Disse rum skal altid efterlades aflåst. Den fælles nøgle til vaskerummet passer til cykelrummene og lågen til solgården. Nøglen til hobbyrummet kan lånes ved henvendelse til viceværten eller et bestyrelsesmedlem.

Renovation

Aalborg Renovation medtager kun affald korrekt sorteret til relevante containere fordelt på ejendommen. Derfor skal alt affald sorteres grundigt og placeres i disse, og

der må under ingen omstændigheder hensættes og opbevares affald andre steder.

Det er således heller ikke tilladt at hensætte og opbevare affald på svalegangene.

Affaldsposerne til restaffald skal lukkes før de anbringes i affaldscontainere, og må ikke indeholde flydende eller meget vådt affald.

På den vestlige P-plads findes genbrugscontainere til papir, plast og metal. Der må heller ikke sættes affald ved siden af disse containere.

Affaldssortering SKAL følges især af miljøhensyn, men også fordi bortskaffelse af affald ellers er uforholdsmæssigt dyrt.

Storskrald kan aftenen før afhentningsdagen placeres på den lille plæne ved ejendommens vestlige ende (se afhentningstidspunkter på http://www.skidt.dk/). Husk størrelse og vægt skal overholdes, og såfremt storskrald ikke opsamles af Aalborg Renovation, skal de ansvarlige straks foranstalte egen bortskaffelse.

Parkering

Biler

De afmærkede P-pladser vest og øst for blokken må benyttes af personbiler og små varebiler. Store varebiler henvises til den store parkeringsplads ved børnehaverne

øst for blokken.

Cykler

Der er parkeringsmulighed for cykler i cykelkældrene og de udvendige stativer (øst og vest), samt i den aflåste solgård.

Knallerter, scootere og motorcykler

Parkeringsskuret i solgården (øst for blokken) må benyttes af knallerter, scootere samt motorcykler. Pga. især brandfare og også af hensyn til bygningsforsikringen må motordrevne køretøjer desværre ikke parkeres inde i ejendommen.

Diverse

Langtidsparkering af trailere eller campingvogne henvises til den store parkeringsplads ved børnehaverne øst for blokken. Langtidsparkering længere end 3 måneder skal aftales med bestyrelsen.